Regulamin F.H.U Gracjan Grzesiak w zakresie najmu samochodów

§ 1 Postanowienia ogólne

• Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez F.H.U Gracjan Grzesiak ul. Rynek 20, 37-410 Ulanów, a osobą fizyczną bądź prawną, zwaną dalej najemcą
• Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu.

§ 2 Minimalny wiek najemcy, prawo jazdy, dokument do podpisania umowy

• Najemca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami osobowymi; prawo jazdy musi być ważne na terytorium Polski
• Najemca musi legitymować się co najmniej dwoma dokumentami np.: ważnym dowodem osobistym, prawo jazdy
• Kierowcą pojazdu może być tylko Najemca oraz kierowcy wskazani w umowie najmu.
• Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców jak za swoje.

§ 3 Rezerwacja (zawarcie umowy), przedmiot usługi, czas trwania

• Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną ( e-mail ) lub osobiście w punkcie wynajmu
• Umowa musi zawierać dane osobowe i teleadresowe Najemcy, markę pojazdu, termin i długość najmu
• Anulowanie rezerwacji powinno być zgłoszone Wynajmującemu minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem
• Umowa Najmu wchodzi w życie z dniem podpisania i ulega rozwiązaniu po upływie okresu wskazanego w Umowie Najmu
• Przedmiotem najmu jest pojazd wskazany w umowie
• W chwili odbioru pojazdu od Wynajmującego, wszelkie ryzyka związane z jego użytkowaniem przechodzą na Najemcę
• Przekazanie pojazdu zostanie poświadczone podpisaniem przez Najemcę protokołu odbioru
• Najemca otrzymuję pojazd sprawny technicznie, czysty, zatankowany
• Najemca zobowiązuję się zwrócić pojazd w określonym Umową czasie i miejscu z otrzymanym wyposażeniem, zatankowany i w niezmienionym stanie
• W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
• Wynajmujący podczas zawarcia umowy pobiera kaucję od najemcy w wyskości 600-1000 zł, która po zwrocie auta w nie naruszonym stanie zostanie zwrócona
• Wynajmujący określa limt 250 km na dobę, w przypadku przekroczenia limitu wynajmujący może obciążyć najemce dodatkowymi kosztami

§ 4 Obowiązki najemcy

1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu)
• stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
• korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu,
• zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
• każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad,
• każdorazowo po zakończeniu jazdy - zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem,
• przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
2. Najemcy w szczególności zabrania się:
• prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość
• przekraczania dopuszczalnej prędkości
• palenia tytoniu w samochodzie
• dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego
• przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy
• uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów
• przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.

§ 5 Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne

• Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.
• Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.ggcars.pl
• Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji, jeśli z winy najemcy powstały jakiekolwiek uszkodzenia w pojeździe
• Kara umowna za złamanie zakazu palenia w pojeździe wynosi 500 zł netto
• Kara umowna za oddanie auta brudnego, nie posprzątanego wynosi 100 zł

§ 6 Klauzura rodo

• Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).